สมัครสมาชิกทั่วไป

เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการแอพพลิเคชั่น PAYALL

1. คำนิยาม

1.1 เพย์ออล หมายถึง บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105555033001

1.2 Application PAYALL (คำย่อ “App PAYALL”) หมายถึง แพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการโดยเพย์ออลทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอสและแอนดรอยด์

1.3 สินค้า/บริการ หมายถึง สินค้า/บริการ ที่มีสำหรับขายให้แก่สมาชิกหรือลูกค้าบน App PAYALL

1.4 สมาชิก หมายถึง ผู้สมัครใช้บริการ App PAYALL และได้รับอนุญาตในการใช้บริการจาก เพย์ออล

2. เพย์ออล เปิดให้บริการ App PAYALL สำหรับบุคคลธรรมดาที่อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

3. สมาชิกต้องทำการสมัครขอใช้บริการตามขั้นตอนและวิธีการของเพย์ออลให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านทางช่องทางการให้บริการตามที่เพย์ออลกำหนดไว้

4. สมาชิกตกลงที่จะปฎิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีประกาศกำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปภายหน้าที่เพย์ออลจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

5. ในการสมัครขอใช้บริการ สมาชิกจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนของตนเท่านั้นในการทำรายการเพื่อทำการสมัคร และสมาชิกจะต้องกำหนดรหัสผ่าน(Password) ของตนเอง (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “รหัสผ่าน”) เพื่อใช้ในการทำรายการต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการนี้โดยสมาชิกสามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลัง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเพย์ออล

6. สมาชิกจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของสมาชิกเท่านั้น และไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของสมาชิกรายนั้นเท่านั้น สมาชิกยอมรับว่าหากมีการทำรายการใดๆโดยใช้รหัสผ่านของสมาชิกให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของสมาชิกเองทุกประการ โดยเพย์ออลไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆภายใต้บัญชีของสมาชิกจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าวนั้น สมาชิกจะต้องปกปิด รักษาความลับ ไม่เปิดเผย รหัสผ่านและ/หรือข้อมูลบัญชีของสมาชิกต่อบุคคลอื่น ในกรณีสมาชิกเปิดเผยหรือฝ่าฝืน เพย์ออล มีสิทธิปฎิเสธไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

7. ในกรณีที่สมาชิกใช้รหัสผ่านทำรายการใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว สมาชิกยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขรายการดังกล่าวได้ และสมาชิกต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ

8. สมาชิกสามารถใช้รหัสผ่านสำหรับการใช้บริการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ รวมทั้งการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเพย์ออลอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในอนาคต

9. ในกรณีสมาชิกลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ สมาชิกต้องดำเนินการแจ้งให้เพย์ออลทราบทันทีตามวิธีการอื่นใดที่เพย์ออลกำหนด อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่างๆข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมใดๆที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนการแจ้งให้เพย์ออลทราบ

10. สมาชิกตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่เพย์ออลกำหนดเรียกเก็บ ทั้งนี้เพย์อลล สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากสมาชิก

11. สมาชิกรับทราบว่า การให้บริการต่างๆนี้ เพย์ออล เป็นเพียงผู้ให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า บริการ และ/หรือ ชำระค่าสินค้า/บริการ และทำธุรกรรมตามคำสั่งของสมาชิก เพย์ออลจึงไม่จำต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการดังกล่าว หากมีปัญหากับการใช้สินค้าหรือบริการ หรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า/บริการ สมาชิกต้องดำเนินการติดต่อกับผู้ขาย หรือผู้ให้บริการของสินค้า/บริการนั้นๆเอง

12. เพย์ออล จะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆของเพย์ออลเกิดความผิดพลาดล่าช้าไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆจากเพย์ออล สมาชิกจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากเพย์ออล

13. สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการได้ที่สำนักงานของเพย์ออลตามที่ปรากฏในเวปไซด์ (http://www.payallgroup.com)โดยต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารราชการอื่นใดที่สามารถใช้ยืนยันว่าเป็นสมาชิก และหากยังคงมีเงินคงเหลือในบัญชีของสมาชิก เพย์ออล จะคืนให้หลังจากหักค่าธรรมเนียมใดๆ(ถ้ามี) โดยนำเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ภายในระยะเวลาที่ เพย์ออล กำหนด

14. ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี หรือข้อมูลข่าวสารใดที่เพย์ออลจัดส่งให้สมาชิกผ่านทางโทรศัพท์มือถือภายใต้บริการนี้ถือเป็นข้อมูลลับที่สมาชิกไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

15. เมื่อสมาชิกใช้บริการ App PAYALLและเพย์ออลตรวจพบว่าโทรศัพท์มือถือของสมาชิกมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลงแก้ไขโทรศัพท์มือถือของสมาชิก หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ เหตุอื่นใด เช่น การ Jaibreak (“Jaibreak” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฎิบัติการ ios ของโทรศัพท์มือถือที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฎิบัติการ) หรือ Root (“Root”หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฎิบัติการ Android ของโทรศัพท์มือถือ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฎิบัติการ) เป็นต้น สมาชิกตกลงยินยอมให้เพย์ออลระงับการให้บริการต่างๆภายใต้App PAYALLได้เป็นการชั่วคราวทันที โดยเพย์ออลไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิก และสมาชิกยอมรับว่าการดำเนินการดังกล่าวของเพย์ออลเป็นการกระทำเพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองประโยชน์ของสมาชิก และเพย์ออล ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆของสมาชิก(ถ้ามี)

16. ในกรณีที่เพย์ออลมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบัญชีของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ App PAYALL คนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คำสั่ง หรือ กฎระเบียบของรัฐ สมาชิกตกลงยินยอมให้เพย์ออล เปิดเผย หรือ รายงานข้อมูล และ/หรือจัดทำรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมของสมาชิกมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรัฐ ได้ทุกประการ

17. สมาชิกยินยอมและปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการเติมและถอน PA ในระบบแอพพลิเคชั่น App PAYALL ทุกประการ

18. เพื่อมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและหรือบัญชีของสมาชิก ในการใช้บริการ App PAYALL สมาชิกต้องป้อนหมายเลขประจำตัว PAYALL (PAYALL ID) และรหัสผ่านของสมาชิก เพื่อพิสูจน์ตัวตนและความแท้จริงของบัญชีของสมาชิก การลงทะเบียนใช้บริการโดยใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพย์ออล อาจระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีของสมาชิก หากรหัสหรือบัญชีของสมาชิกถูกละเมิดความปลอดภัย หรือถูกโจรกรรมข้อมูล สมาชิกจะต้องรีบแจ้งให้ เพย์ออล ทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีสมาชิกทันที เพื่อ เพย์ออล สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที เพย์ออล ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของอาชญกรรมทางเทคโนโลยี่ (แฮกเกอร์)

19. สมาชิกจะไม่มอบ หรือโอนถ่ายสิทธิใดๆที่ได้รับ และสิทธิใดๆที่มีอยู่ในหมายเลขประจำตัว PAYALL (PAYALL ID) ของสมาชิกให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่ได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจาก เพย์ออล หรือ โอนทางมรดก

20. การอัพเดทระบบ Application เพย์ออล อาจอัพเดทซอฟต์แวร์ที่ใช้ในบริการเป็นครั้งคราว เพื่อที่จะทำให้สมาชิกสามารถใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น การอัพเดทดังกล่าวอาจถูกดาวน์โหลดและติดตั้งในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของสมาชิกโดยอัตโนมัติ การอัพเดทเหล่านี้อาจรวมถึงการแก้ไขจุดบกพร่อง (bug fixes) การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณสมบัติการทำงาน หรือ ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ทั้งชุด

21. เพย์ออล อาจยกเลิกสัญญา หรือระงับบัญชีของสมาชิก และ/หรือการเข้าถึงบริการของสมาชิกทันที ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในเวลาใดๆก็ได้ สาเหตุแห่งการยกเลิกดังกล่าวรวมถึง (1) การฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือโพสต์อยู่บนบริการ หรือ (2) การร้องขอจากตัวสมาชิกเพื่อยกเลิก หรือบอกเลิกบัญชีของสมาชิก หรือ (3) การร้องขอและ/หรือคำสั่งจากศาล หรือหน่วยงานราชการผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ หรือ (4) ประเด็นหรือปัญหาทางเทคนิคหรือการรักษาความปลอดภัยที่ไม่คาดหมาย หรือ(5) การที่สมาชิกเข้าร่วมในเครือข่ายการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ (6) การไม่ชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สมาชิกค้างชำระค่าบริการ เพย์ออล จะทำการยกเลิกสัญญาหรือระงับการให้บริการดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของ เพย์ออล และไม่รับผิดชอบต่อสมาชิก หรือ บุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายใดๆที่เป็นผลหรือเกิดขึ้นมาจากการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือ ระงับบัญชี

22. สมาชิกสัญญาว่าไม่เปิดเผยข้อมูลในระบบ PAYALL Application หรือกระทำการใดอันเข้าข่ายลักษณะขายข้อมูล ลักลอบเอาข้อมูล เปิดเผยความลับทางการค้า หรือการนำเอาลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรของ เพย์ออล เผยแพร่ ขายให้ มอบให้ ส่งมอบให้ หรือถ่ายเทข้อมูลให้ หรือโอนข้อมูล ไม่ว่าช่องทางการสื่อสารใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอก หากสมาชิกฝ่าฝืนหรือละเมิดสัญญา เพย์ออล สามารถดำเนินคดีตามกฎหมาย

23. สมาชิกสัญญาว่าจะไม่ทำสำเนา(COPY) ตัดต่อเอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแอพพลิเคชั่น เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล Application PAYALL ของเพย์ออล

24. การสั่งซื้อสินค้า

24.1 สมาชิกตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่าน App PAYALL รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดย เพย์ออล ทั้งนี้ เพย์ออล สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใด ๆก็ได้ และถือว่าสมาชิกได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บน App PAYALL แล้ว

24.2 การส่งคำสั่งยืนยัน/ตกลงซื้อสินค้าหรือบริการ สมาชิกจะต้องส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบน App PAYALL ให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า” เพย์ออล จะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด สมาชิกเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

24.3 คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ อีกเมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่าน App PAYALL แล้ว และเพย์ออล มีสิทธิ(แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่)ในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากสมาชิกอีก และโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใด ๆ ไปยังสมาชิกอีก

24.4 การยกเลิกโดย เพย์ออล ในกรณีมีความผิดพลาดในการกำหนดราคา: เพย์ออล สงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับสมาชิก ในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาดบน App PAYALL ซึ่งในกรณีดังกล่าว เพย์ออล จะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวโดยมีคำบอกกล่าวเป็นเวลา 7 วัน เพย์ออล มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับสมาชิกในกรณีดังกล่าวไม่ว่าสินค้าหรือบริการจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตาม และไม่ว่ามีการเรียกให้สมาชิกทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม

24.5 การรับประกันสินค้า: การรับประกันเกี่ยวกับสินค้า (“การรับประกันสินค้า”) ที่ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับสมาชิกให้เป็นไปตามที่ระบุไว้โดย เพย์ออล ผ่าน App PAYALL ภายใต้แท็บ “ข้อกำหนดจำเพาะ” ในช่อง “ประเภทการรับประกัน” และ “ระยะเวลาในการรับประกัน” สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง และจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เพย์ออล ไม่ต้องผูกพันการรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกัน การเยียวยาในการผิดข้อกำหนดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือผิดข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุในการรับประกันสินค้าจะใช้แทนเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือโดยประการอื่น เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกันสินค้าดังกล่าว (เว้นแต่จะต้องห้ามอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในกรณีนั้น ๆ) ในเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขการรับประกันอื่นใดทั้งหลายไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินค้าที่จัดส่งให้

24.6 เพย์ออล ไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่มีข้อบกพร่อง หรือการทดสอบใช้งานโดยสมาชิกหรือบุคคลภายนอก การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย ความประมาทเลินเล่อ สภาพการทำงานที่ไม่ปกติ การเคลื่อนย้ายที่มีข้อบกพร่อง หรือประมาทเลินเล่อ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้งานหนักเกินกำหนด วัสดุในการทำงานและอะไหล่ไม่เหมาะสม การใช้งานไม่ดี การวางฐานไม่เหาะสม ผลกระทบจากสารเคมี ไฟฟ้าเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไฟฟ้า สมาชิกหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเพย์ออล (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเพย์ออล

24.7 เพย์ออล ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ภายใต้การรับประกันดังกล่าว (หรือการรับประกัน เงื่อนไข หรือการประกันอื่นใด) หากยังไม่มีการชำระราคารวมของสินค้าเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

24.8 เพย์ออล ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ในสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี)

25. ทรัพย์สินทางปัญญา: เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เพย์ออล เสียก่อน สมาชิกต้องไม่ถอดออกหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์แสดงลิขสิทธิ์ เลขทะเบียน ฉลาก ป้าย หรือเครื่องหมายระบุ สัญลักษณ์ หรือคำอธิบายประกอบอื่น ๆ ที่ติดอยู่กับสินค้าใด ๆ

26. การส่งมอบสินค้า

26.1 ที่อยู่: การส่งมอบสินค้าให้ทำ ณ ที่อยู่ที่สมาชิกระบุไว้ในคำสั่งซื้อของสมาชิก

26.2 ค่าบริการในการส่งมอบ และหรือ บรรจุหีบห่อ: ค่าบริการในการส่งมอบและบรรจุหีบห่อให้กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ

26.3 กรอบเวลาในการส่งมอบ: สมาชิกรับทราบว่าการส่งมอบสินค้าขึ้นกับสินค้าคงคลัง เพย์ออล จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งมอบสินค้าให้แก่สมาชิกภายในกรอบเวลาในการส่งมอบดังระบุในหน้าเพจที่เกี่ยวข้องที่แสดงรายการสินค้า แต่สมาชิกรับทราบว่าขณะที่ข้อมูลสต็อกสินค้าบน App PAYALL มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ในบางกรณี สินค้าอาจจะหมดไประหว่างการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว กรอบเวลาในการส่งมอบทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นการประมาณการเท่านั้น และความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้ หากการส่งมอบสินค้าของสมาชิกต้องล่าช้าออกไป เพย์อลลจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางอีเมล์และสินค้าของสมาชิกจะถูกส่งออกไปโดยเร็วที่สุดเมื่อเพย์ออลมีสินค้าเวลาสำหรับการส่งมอบไม่ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ และเพย์ออล (หรือตัวแทนผู้ขายคนใดก็ตาม) ไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้าใด ๆ ในการส่งมอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม

26.4 ถือว่าได้รับแล้ว: ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้รับสินค้าภายในวันกำหนดส่งมอบและสมาชิกได้แจ้งให้ เพย์ออล ทราบภายใน 3 วันหลังจากวันกำหนดส่งมอบดังกล่าวแล้ว เพย์ออล จะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการหาพิกัดของสินค้าและส่งมอบสินค้า หากเพย์ออล ไม่ได้รับแจ้งจากสมาชิกภายใน 3 วันนับจากวันกำหนดส่งมอบดังกล่าว จะถือว่าสมาชิกได้รับสินค้าแล้ว

27. ราคาของสินค้า

27.1 ราคาที่ประกาศขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยสมาชิกจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากสมาชิกไปยังเพย์ออล (ผ่านทางแพลตฟอร์ม)

27.2 ภาษี: ราคาที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เพย์ออล สงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

28. การส่งคืน/การซ่อมแซม/การเปลี่ยนทดแทน

28.1 นโยบายการคืนสินค้า: เพย์ออล ไม่ผูกพันที่จะตกลงด้วยในการคืนสินค้าใด ๆ เว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวทั้งหมดโดยเป็นที่พอใจของเพย์ออล หากเพย์ออล ตกลงให้มีการคืนสินค้า เพย์ออล จะส่งมอบสินค้าสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้สมาชิก ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้

28.2 การคืนสินค้าที่ได้รับอนุมัติ: ภายใน 30 วันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า สมาชิกอาจจะขอคืนสินค้าได้ด้วยเหตุดังนี้ (1) ได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ทำกับเพย์ออล หรือ (2) ได้รับสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหาย

29. เพื่อปฎิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย เพย์ออล ไม่อนุญาตให้สมาชิกเติมเงินไม่ว่าด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเข้าระบบ App PAYALL และถอนเงินสดทันที

30. กฎหมายที่ใช้บังคับ: เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และสมาชิกยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

31. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ App PAYALL และช่องทางการติดต่อ เพย์ออล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 230 อาคาร CS ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร +66-2692-9666 แฟกซ์ +66-2692-9986 อีเมล: info@payallclub.com

* ท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาใช้บริการ PAYALL Application ประเภท Free User ฉบับนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของท่านทุกประการ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ จึงสมัครใช้บริการ PAYALL Application

ไม่ยอมรับ